Obieg wody w przyrodzie to sposób, w jaki woda porusza się między różnymi miejscami na Ziemi. Woda przechodzi przez różne etapy w cyklu, który obejmuje parowanie, kondensację, opady atmosferyczne, spływ powierzchniowy, infiltrację do gleby oraz przepływ podziemny.

Na początku, woda znajduje się w rzekach, jeziorach, oceanach i innych zbiornikach wodnych. Kiedy słońce ogrzewa wodę, powstaje para wodna, która unosi się do góry (parowanie). Para ta kondensuje się w chmurach i tworzy się deszcz, śnieg lub inny rodzaj opadu atmosferycznego (kondensacja). Opady te spływają po powierzchni ziemi do rzek, jezior i oceanów (spływ powierzchniowy). Część wody wnika również w glebę (infiltracja) i może przemieszczać się przez nią do źródeł wód gruntowych (przepływ podziemny). Woda wypływająca z tych źródeł może zasilać ponownie rzeki i jeziora lub być wykorzystywana przez rośliny.

Ten cykl się powtarza, tworząc obieg wody w przyrodzie. Jest to kluczowy proces, który utrzymuje wodę w stałym ruchu.