Regulamin programu „Piątka dla Natury”
(w edycji 2023/2024)


§ 1
Definicje

 1. Program – program edukacyjny „Piątka dla Natury”, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i budowanie wrażliwości ekologicznej u uczniów oraz Opiekunów, realizowany przez Administratora w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie danego takiego działania w ramach Programu, skierowany do szkół podstawowych i przedszkoli. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Programie, należy przez to rozumieć również poszczególne takie projekty edukacyjne i rozwojowe oraz aktywacje, realizowane przez Administratora w ramach Programu jako całości.
 2. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.piatkadlanatury.edu.pl, prowadzona i zarządzania przez Administratora.
 3. Konto – profil Uczestnika Programu w Serwisie.
 4. Administrator – Fundacja Connect 4 Kids z siedzibą w Warszawie, ulica Bruzdowa 92/4, 02-991 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0001062754, REGON: 526640258, NIP: 9512579870. Administrator prowadzi Serwis i Program i świadczy objęte nimi usługi w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 6. Uczestnik Programu – osoba fizyczna będąca Opiekunem Klasy, która zarejestrowała i aktywowała Kontro w Serwisie oraz korzysta z Serwisu poprzez Konto.
 7. Opiekun – nauczyciel/pedagog, pracujący w szkole, opiekujący się uczniami klas I oraz nauczyciel/pedagog pracujący w przedszkolu, opiekujący się grupami przedszkolnymi.
 8. Materiały Edukacyjne – gotowe, bezpłatne materiały edukacyjno-wychowawcze, udostępnione przez Organizatora Uczestnikowi Programu w ramach jego Konta w Serwisie, służące wsparciu Opiekuna w prowadzeniu zajęć lub zachęcające do udziału w Programie.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu w ramach Programu, w oparciu i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Piątka dla Natury” (w edycji 2023/2024) określający zasady świadczenia przez Organizatora usług w ramach Programu.

§ 2
Ogólne informacje dotyczące Programu i Serwisu.

 1. Celem działania Programu i Serwisu jest popularyzacja postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
 2. Czas trwania Programu określa się datą graniczną 30 czerwca 2024 roku.
 3. Administrator realizuje cel działania Programu i Serwisu poprzez:
 4. umożliwienie szkołom podstawowym i przedszkolom oraz Opiekunom korzystania z udostępnionych w Serwisie oraz w trakcie trwania Programu Materiałów Edukacyjnych oraz umożliwienie udziału w Programie za pośrednictwem Kont,  na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. informowanie drogą elektroniczną o Programie organizowanym przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Serwis będzie prowadzony bezterminowo, z zastrzeżeniem, że Użytkownicy zostaną powiadomieni o ewentualnym zakończeniu funkcjonowania Serwisu nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed zakończeniem działalności Serwisu.
 7. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działaniem Programu można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym: Fundacja Connect 4 Kids, ulica Bruzdowa 92/4, 02-991 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: kontakt@piatkadlanatury.edu.pl

§ 3
Konto Użytkownika w Serwisie.

 1. Pobieranie Materiałów Edukacyjnych zamieszczonych w Serwisie oraz udział w Programie możliwe są za pośrednictwem Konta.
 2. Założenie i utrzymywanie Konta jest bezpłatne.
 3. Konto może założyć jedynie Opiekun.
 4. W celu rejestracji Konta Opiekun powinien wypełnić formularz kontaktowy i w odpowiednich rubrykach podać odpowiednie dane, a następnie zaakceptować Regulamin oraz „Politykę prywatności i zasady korzystania ze strony internetowej programu „Piątka dla Natury””.
 5. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Opiekuna w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Serwis w sposób automatyczny przesyła wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz link służący aktywacji Konta. Konto zostaje utworzone z momentem jego aktywacji przez Użytkownika.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania Konta innym osobom oraz do korzystania z Kont innych Uczestników.
 8. Konto może zostać usunięte w każdym czasie, na prośbę Uczestnika. W celu usunięcia Konta, Uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@piatkadlanatury.edu.pl. Usunięcie Konta skutkować będzie automatyczną rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie.

§ 4
Zakres czynności świadczonych przez Organizatora w ramach Programu.

 1. Organizator zapewnia przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i bezpośrednio w szkołach podstawowych (dla uczniów klas I) oraz w przedszkolach.
 2. Organizator zapewnia realizację zajęć edukacyjnych (tzw. ekolekcji) w szkołach podstawowych (dla uczniów klas I) oraz w przedszkolach, zarówno w formule zajęć organizowanych bezpośrednio na terenie wyżej wymienionych placówek, jak i w opcji zdalnej (online), jak i w formule udostępnianych webinarów, w terminach, w sposób i w miejscach każdorazowo uzgodnionych z poszczególnymi Uczestnikami.
 3. Organizator w trakcie zajęć edukacyjnych (tzw. ekolekcji) przeprowadzanych w formule zajęć organizowanych bezpośrednio na terenie szkół podstawowych oraz przedszkoli, będzie umożliwiał wzięcie udziału w grach i zabawach, za uczestnictwo w których mogą być przewidziane drobne upominki.
 4. Organizator w ramach Programu zapewnia Uczestnikom Materiały Edukacyjne – poczynając od października 2023 roku, 4 razy w miesiącu, do końca okresu trwania Programu, zestawy materiałów, w których skład mogą wchodzić teksty, scenariusze i konspekty zajęć, filmy prezentujące przykłady zabaw i zadań, przesyłane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub udostępniane w Serwisie.

§ 5
Autorskie prawa majątkowe do Materiałów Edukacyjnych zamieszczonych w Serwisie.

 1. Materiały Edukacyjne dostępne w Serwisie są przedmiotem autorskich praw majątkowych, przysługujących Administratorowi i podmiotom współpracującym z Administratorem. Materiały Edukacyjne przeznaczone są wyłącznie do użytku przez Uczestnika, któremu zostały udostępnione, w tym klasy bądź grupy, której Uczestnik ten jest Opiekunem.
 2. Materiały Edukacyjne nie mogą być rozpowszechniane jakimkolwiek osobom trzecim, niebędącym Uczestnikami, którym te materiały zostały udostępnione za pośrednictwem funkcjonalności Konta, oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania Materiałów Edukacyjnych, w szczególności dokonywania ich opracowań, w tym skrótów oraz zmian redakcyjnych, włączania do Materiałów Edukacyjnych innych treści i materiałów lub włączania treści Materiałów Edukacyjnych do innych materiałów i treści, bez odrębnej zgody Administratora i innych podmiotów uprawnionych, wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej (np. e-mail) pod rygorem nieważności.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestnika Materiałów Edukacyjnych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Materiałów Edukacyjnych, w przypadku, gdy Uczestnik korzysta z nich w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega, że Materiały Edukacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

§ 6
Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną, obejmujące:
 2. udostępnianie w Serwisie informacji o zasadach i celach działania Serwisu oraz innych treści dotyczących serwisu i Programu, niewymagających logowania do Konta, w tym dokumentów regulujących zasady korzystania z Serwisu oraz zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych, z możliwością pobrania tych informacji oraz zapisania ich w odrębnej lokalizacji,
 3. umożliwienie Użytkownikom założenia Kont w Serwisie, prowadzenia tych Kont i dostępu do Kont,
 4. umożliwienie Uczestnikom realizacji wybranych działań za pośrednictwem Kont, w tym w szczególności pobrania Materiałów Edukacyjnych,
 5. w zakresie Programu umożliwienia Uczestnikom zgłoszenia uczestnictwa w Programie, realizacji działań wymaganych Regulaminem oraz udostępnienia Uczestnikom dokumentów związanych z Programem,
 6. przesyłania Uczestnikom drogą elektroniczną wybranych potwierdzeń związanych z korzystaniem przez nich z Konta i uczestnictwem w Programie, w tym linków aktywacyjnych, linków do resetu hasła, itp.
 7. W zakresie wskazanym w pkt. 1.1). powyżej, umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika adresu www Serwisu, w przeglądarce internetowej Użytkownika, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. W zakresie wskazanym w pkt 1.1) – 1.5) powyżej, umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji przez Użytkownika w Serwisie oraz ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia funkcjonowania Serwisu albo z chwilą usunięcia Konta z Serwisu.
 9. Warunkiem technicznym, niezbędnym do korzystania z usług drogą elektroniczną jest posiadanie przez Użytkownika komputera stacjonarnego lub komputera przenośnego z systemem operacyjnym: Windows, Android lub Mac OS/iOS lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet (może to być tablet lub smartfon), umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na tych stronach, z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Samsung Internet lub Safari w aktualnej wersji, z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu i korzystanie z Serwisu, a także koszt połączenia z Internetem ponosi Użytkownik. W przypadku usług wskazanych w pkt 1.1) – 1.3) powyżej, Użytkownik powinien posiadać również aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Użytkownika, Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne, zapobiegające w szczególności pozyskaniu w/w danych Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie. W tym celu Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych poprzez stosowanie protokołu TLS (Transport Layer Security) lub innego odpowiedniego protokołu zabezpieczającego.
 11. Wykonując jednak obowiązek informacyjny, o którym w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), Administrator informuje, że korzystanie przez Użytkowników z Internetu, w tym Serwisu, wiązać może się z wystąpieniem poniższych potencjalnych zagrożeń, pomimo stosowania przez Administratora rozwiązań informatycznych zabezpieczających infrastrukturę i oprogramowanie Administratora, w tym Serwis, przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich:
 12. możliwością otrzymania spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej, przekazywanej drogą elektroniczną;
 13. możliwością działania złośliwego oprogramowania (malware), takiego jak: wirusy, robaki, konie trojańskie, keyloggery, dialery robaki internetowe;
 14. możliwością włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika poprzez złamanie lub obejście zabezpieczeń systemu, a w konsekwencji z możliwością pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości lub danych; możliwością działania programów szpiegujących (spyware), śledzących działania Użytkownika, gromadzących i analizujących informacje o Użytkowniku i przesyłające te informacje nieuprawnionym osobom trzecim;
 15. możliwością wyłudzenia poufnych informacji osobistych Użytkownika, w tym haseł, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przypominających do złudzenia autentyczne, bądź podszywanie się w inny sposób pod godną zaufania instytucję lub osobę (phishing).
 16. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń, Administrator rekomenduje, aby:
 17. komputer lub inne urządzenie elektroniczne, z których Użytkownik korzysta łącząc się z Internetem, w tym Serwisem, posiadały w szczególności: stale włączony i aktualizowany odpowiedni program antywirusowy, włączoną odpowiednią zaporę sieciową (firewall), zainstalowane aktualizacje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, a także innych programów, z których Użytkownik korzysta;
 18. Użytkownik przeprowadzał regularnie i kompleksowo skan systemu programem antywirusowym;
 19. przed instalacją jakiegokolwiek oprogramowania Użytkownik upewnił się, że oprogramowanie to jest oryginalne i pochodzi z legalnego oraz zaufanego źródła;
 20. Użytkownik powstrzymał się od otwierania załączników do e-maili niewiadomego pochodzenia lub wzbudzających podejrzenia co do prawdziwości informacji w nich zawartych.
 21. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści w nim udostępnionych zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, w tym o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz postanowieniami Regulaminu oraz z poszanowaniem praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i wizerunku; a także do niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, treści zawierających szkodliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia pracy Serwisu.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcia Konta z ważnych powodów, w szczególności gdy Użytkownik w sposób rażący naruszył postanowienia Regulaminu, zwłaszcza gdy:
 23. Użytkownik w trakcie rejestracji podał dane niezgodne z prawdą,
 24. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto,
 25. Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, dotyczące korzystania z Materiałów Edukacyjnych lub poszanowania praw osób trzecich,
 26. czynności podejmowane przez Użytkownika generują uzasadnione ryzyko destabilizacji działania Serwisu, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Administratora lub innych Użytkowników (w tym bezpieczeństwa danych lub informacji) bądź też w inny sposób zakłócają działanie Serwisu.
 27. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.
 28. W sytuacjach szczególnych, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w świadczeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną lub ograniczenia zakresu świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, bez wcześniejszego powiadomienia, z powodu wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu lub potrzeby przeprowadzenia konserwacji technicznej Serwisu, jego rozwoju lub aktualizacji, w każdym jednak przypadku w zakresie i przez czas niezbędny dla potrzeb wykonania niezbędnych prac i przywrócenia prawidłowego działania Serwisu.
 29. W sytuacjach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Administrator może ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Kont; przy czym, w przypadkach, gdy to będzie możliwe Administrator zamieści z wyprzedzeniem informację o takich ograniczeniach w Serwisie.

§ 7
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

 1. W ramach działań związanych z prowadzeniem Programu, Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz dyrektywy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku świadczenia usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu.
  Pełny opis polityki prywatności, znajduje się na stronie: Programu.
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
 3. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r., do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny Organizator określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usług i uczestnictwa w Programie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi przez Organizatora.
 6. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
 7. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Uczestnicy mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, mailingowe i współorganizatorom szkoleń.


§ 8
Odstąpienie od uczestnictwa w Programie. Reklamacje.

 1. Uczestnictwo w Programie rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Program został zaplanowany przez Organizatora, czyli w tym przypadku z końcem 30 czerwca 2024 roku.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Programie w dowolnym momencie i nie wymaga żadnych działań informacyjnych.
 3. Reklamacje można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Organizatora. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.


§ 9
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2023 roku.