Tak, energia może być uznawana za „czystą”, gdy jej produkcja i wykorzystanie minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Energia czysta to zwykle energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz energia pochodząca z biomasy. Te źródła są uważane za czystsze, ponieważ ich produkcja zazwyczaj generuje mniej emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii, takich jak spalanie węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego. Jednakże nawet w przypadku źródeł odnawialnych istnieją pewne wyzwania związane z ich eksploatacją, takie jak zużycie zasobów naturalnych, wpływ na środowisko lokalne czy konieczność magazynowania energii. Dlatego ważne jest stale dążenie do rozwoju technologii, które umożliwią jeszcze bardziej czyste i zrównoważone metody wytwarzania energii.