Plastik ma znaczny wpływ na środowisko, zarówno podczas swojej produkcji, jak i po zużyciu. Oto główne kwestie związane z wpływem plastiku na środowisko:

  1. Produkcja plastiku: Proces produkcji plastiku z surowców naftowych jest energetycznie intensywny i generuje emisje gazów cieplarnianych. Wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej, a także produkcja samego plastiku, przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.
  2. Zanieczyszczenie wodne: Plastik często trafia do rzek, jezior i oceanów, co prowadzi do poważnego zanieczyszczenia wód. Morskie organizmy często mylą kawałki plastiku z pożywieniem i zjadają je, co prowadzi do szkód zdrowotnych i ekologicznych w całych ekosystemach morskich.
  3. Mikroplastiki: Plastik ulega stopniowemu rozpadowi na coraz mniejsze cząsteczki, nazywane mikroplastikami. Mikroplastiki są obecne w środowisku wodnym, glebie, a nawet w powietrzu. Przenikając do łańcucha pokarmowego, mogą wpływać na zdrowie zwierząt i ludzi.
  4. Zanieczyszczenie gleby: Plastik, zwłaszcza jednorazowego użytku, często trafia na składowiska śmieci lub nielegalne wysypiska, co prowadzi do zanieczyszczenia gleby. Procesy rozkładu plastiku w glebie mogą trwać dziesiątki lat.
  5. Zagrożenie dla fauny: Zwierzęta lądowe i morskie często wpadają w pułapki plastiku, takie jak plastikowe worki czy opakowania, co może prowadzić do ich uszkodzeń lub śmierci. Połknięcie plastikowych przedmiotów może również prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u zwierząt.
  6. Problemy związane z utylizacją: Plastik jest trudny do utylizacji, zwłaszcza jednorazowe opakowania i produkty. Wiele krajów boryka się z problemem nadmiernego odpadu plastikowego, co prowadzi do konieczności składowania, spalania lub eksportu do innych regionów, co z kolei może powodować problemy zdrowotne i środowiskowe w tych obszarach.